မီးအိမ္ရွင္

Tuesday, March 01, 2011 Posted In Edit This 0 Comments »
မီးအိမ္ရွင္

ဒီရင္ထဲ...ဒီမီး

မီးေလးေၾကာင္႔ ေလာင္ခဲ႔တယ္။


ဒီကႏၱာ...ဒီခရီး

မီးေလးရယ္ လမ္းျပခဲ႔။


(လကၤာဒီပ)

0 comments: